Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Hücre Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Hücre Sayfa 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 2. Ünite Hücre Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki ayırt edici özelliktir?
A) DNA taşıma
B) Protein sentezi yapabilme
C) Zarla çevrili çekirdeğe sahip olma
D) Hücre duvarına sahip olma
E) Bölünebilme

 • Cevap: C

2. Aşağıda verilen yapılardan hangisi prokaryot yapılı bir hücrede bulunmaz?
A) Halkasal formda bir DNA
B) Ribozom organeli
C) Hücre zarı
D) Hücre duvarı
E) Çekirdekçik

 • Cevap: E

3. Hücre zarının yapısını açıklayan ve günümüzde kabul edilen g örüş aşağıdakilerden hangisidir?A) Bi
rim zar modeli
B) Çift katlı zar modeli
C) Akıcı mozaik zar modeli
D) Sandviç modeli
E) Dinamik zar modeli

 • Cevap: C

4. Nişasta sentezi yapan bir bitki hücresinde;
I. Plazmoliz
II. Osmotik basıncın azalması
III. Emme kuvvetinin artması
IV. Hücre zarının, selüloz çeperden uzaklaşması
olaylarından hangisi ya da hangileri gözlenir?
A) Yalnız II

B) Yalnız III
C) I ve II
D) III ve IV
E) II, III ve IV

 • Cevap: A

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi hücre zarından pasif taşıma ile geçemez?
A) Su
B) Mineral
C) Vitamin
D) Amino asit
E) Protein

 • Cevap: E

6. Aşağıda verilen ortamlardan hangisi hayvansal hücreler için hipertoniktir?
A) Deniz suyu

B) Serum fizyolojik
C) Plazma
D) Havuz suyu
E) Doku sıvısı

 • Cevap: A

7. Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir?
A) Kontraktil koful
B) Sentrozom
C) Peroksizom
D) Lizozom
E) Golgi aygıtı

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

8. Aşağıda verilen organel çiftlerinden hangisinde oksijen tüketi i gerçekleşir?
A) Kloroplast-mitokondri
B) Lizozom-sentrozom
C) Mitokondri-peroksizom
D) Golgi aygıtı-ribozom
E) Koful-endoplazmik retikulum

 • Cevap: C

9.
I. Yağ moleküllerinin sentezinde görev alır.
II. İlaçların ve alkollerin zehirleyici etkilerini yok eder .
III. Kalsiyum iyonlarını depolar.
yukarıda verilen görevler hücre organellerinden hangisine aittir?
A) Endoplazmik retikulum

B) Golgi aygıtı
C) Lizozom
D) Mitokondri
E) Sentrozom

 • Cevap: A

10. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekçiğin görevleri arasındadır?
A) İnorganik maddelerden organik madde sentezi yapar.
B) Hücre içindeki zehirleri etkisiz hâle getirir.
C) Hücre içi sindirim yapar.
D) Ribozomların büyük ve küçük alt birimlerini sentezler.
E) Hücreye destek olur ve hücrenin şeklini korur .

 • Cevap: D

11. Proteinlere sarılmış kalıtım materyaline ne ad verilir?
A) Plazmit
B) Nükleotit
C) DNA
D) Genom
E) Kromatin

 • Cevap: E

12. Embriyonel gelişim sırasında el ve ayak parmak aralarının açılması, tek parça hâlindeki göz kapaklarının iki eşit parçaya ayrılmasını sağlayan organel aşağıdaki lerden hangisidir?
A) Mitokondri
B) Lizozom
C) Sentrozom
D) Golgi aygıtı
E) Peroksizom

 • Cevap: B

13. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde kontraktil koful bulunabilir?
A) Karaciğer hücresi
B) Bakteri hücresi
C) Bitki hücresi
D) Amip hücresi
E) Mantar hücresi

 • Cevap: D

14. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde;
I. Kromatin
II. Ribozom
III. Mitokondri
IV. RNA
yapılarından hangisi ya da hangileri bulunmaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

15, 16, 17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız .

“Tatlı sularda yaşayan, ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir organizmanın hücre içinde ve yaşadığı ortamdaki bazı maddelerin yoğunluğu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Hücre, belirtilen maddeleri içeri almaya devam etmektedir.”

15. Organizmanın bu maddelerden hangisi ya da hangilerini hücre içine alırken enerji harcadığı kesin olarak söylenebilir?
A) Yalnız glikoz
B) Yalnız nötral yağ
C) Yalnız potasyum
D) Glikoz, iyot
E) Glikoz, nötral yağ, potasyum ve iyot

 • Cevap: E

16. Hücrede osmotik basınç ve turgor basıncı nasıl değişir?

 • Cevap: Hücrenin osmotik basıncı artar, dışarıdan su alan hücre şişer ve turgor durumuna geçer.

17. Hücrede hangi organel ve yapıların faaliyetinde artış gözlenir?

 • Cevap: Lizozom, kontraktil koful, mitokondri ve hücre zarı

18. Organizma bu maddeleri hücre içine alırken zar yüzeyinde nasıl bir değişim gözlenir?

 • Cevap: Hücre, nötral yağları fagositoz ile hücre içerisine alacağından hücre zarının toplam yüzeyi azalır. Diğer maddelerin alınımında herhangi bir değişiklik olmaz.

19, 20, 21, 22, 23 ve 24. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

“Oksijen yetersizliği durumunda hücre metabolizması bozulur. Hücre, boyutunu ve organel sayısını azaltır. Adaptasyon yeteneği aşıldığında hücre zarar görmeye başlar. Enerjiye bağımlı çalışan sodyum taşıyıcıları bozulur. Sodyum hücre içerisinde birikince hücre ve organelleri şişer. Şişmeye bağlı olarak ribozomlar, endoplazmik retikulumdan ayrılmaya başlar. Sonuçta lizozomlardaki yıkım enzimleri otolizi başlatır.”
19. Bir hücrenin oksijensiz kalması durumunda faaliyetleri olumsuz olarak etkilenen ilk organel hangisidir?
A) Lizozom
B) Mitokondri
C) Peroksizom
D) Ribozom
E) Endoplazmik retikulum

 • Cevap: B

20. Oksijen yetersizliği durumunda hücrenin organel sayısını azaltmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Hayatsal faaliyetleri yavaşlatarak enerji tüketimini azaltmak.

21. Oksijen yetersizliği çeken hücreye aşırı miktarda sodyum iyonunun girmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Hücre sağlıklı durumda iken sodyum iyonlarının fazlası hücre dışına aktif taşıma ile verilir. ATP üretimi azaldığında ise sodyum iyonları difüzyon ile hücre içine geri döner.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

22. Oksijensiz kalan bir hücrenin şişmesinin sebebi nedir?

 • Cevap: Hücre içine giren sodyum iyonlarının oluşturduğu osmotik basınç ile dışarıdan su alan hücre şişer.

23. Sodyum iyonları hücre zarından hangi yolla geçmektedir?

 • Cevap: Aktif taşıma ve difüzyon.

24. Hücrenin parçalanmasına sebep olan son olay nedir ve işlemi hangi organel gerçekleştirir?

 • Cevap: Otoliz olayıdır, lizozom organeli tarafından başlatılır.

25, 26, 27 ve 28. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplandırınız.

25. Görselde hücre zarından madde geçişlerinden hangisi gösterilmiştir?
A) Difüzyon
B) Kolaylaştırılmış difüzyon
C) Aktif Taşıma
D) Pinositoz
E) Ekzositoz

 • Cevap: D

26. Görselde II numara ile gösterilen organel hangisidir?
A) Endoplazmik retikulum
B) Golgi aygıtı
C) Lizozom
D) Mitokondri
E) Peroksizom

 • Cevap: C

27. Görselde I ve III numara ile gösterilen organeller hangileridir?

 • Cevap: I numaralı organel Golgi aygıtı, III numaralı organel besin kofuludur.

28. Madde geçişi sırasında hücre zarında nasıl bir değişim gözlenmiştir?

 • Cevap: Hücre zarı içeri doğru çökerek bir cep oluşturur . Pinositozla besin maddesini içeri alırken hücre zarının toplam yüzeyi küçülür .

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

29, 30 ve 31. soruları görsellere göre cevaplandırınız.

29. a ve b hücreleri ile ilgili olarak,
I. a hücresi prokaryot hücre yapısına sahiptir .
II. b hücresi ökaryot hücre yapısına sahiptir .
III. a hücresi bitki hücresidir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: E

30. a ve b hücrelerinde numaralandırılarak gösterilen yapılar hangileridir? Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan yerlere yazınız.

 • Cevap

31. a ve b hücreleri arasındaki farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bitki Hücresi: Plastidler bulunur. Selülozdan yapılmış hücre duvarı bulunur. Sentrozom yoktur. Merkezi koful bulundurur. Fotosentez ve solunum yapar. Hayvan Hücresi: Plastid taşımaz. Hücre duvarı yoktur. Sentrozomu vardır. Merkezi koful bulundurmaz. Fotosentez yapamaz ancak solunum yapar.

32. Hücre Teorisi nedir? Hücre Teorisi’ne katkı sağlayan bilim insanlarını ve çalışmalarını açıklayınız.

 • Cevap: Hücre Teorisine göre: hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır  Yeni hücreler, var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. Hücreler kalıtım maddesi içerir ve bunu bölünerek yavru hücrelere aktarır. Tüm metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşir. Alman bilim insanları; Theodor Schwann, Matthias Schleiden ve Rudolf V irchow’un çalışmaları hücrenin canlılık için önemini ortaya koymuştur. Schleiden tüm bitki hücrelerinin, Schwann ise hayvanların da bitkiler gibi hücrelerden oluştuğunu ve bu hücrelerin bitki hücreleri ile özdeş olduğunu, hücrenin canlının yapı birimi sayılması gerektiğini öne sürmüştür. Bu çalışmalara ilave olarak Virchow’un hücrelerin büyümesi ve çoğalması üzerine yaptığı çalışmalar, hücre ile ilgili önemli bir genellemenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu genellemeye Hücre Teorisi adı verilmiştir.

33. Mikroskobun geliştirilmesi hücre yapısının aydınlatılmasında ne tür katkılar sağlamıştır?

 • Cevap: Mikroskobun keşfi ile mikro dünyanın kapıları açılmış, canl ıların hücrelerden oluştuğu, hücrelerin ise yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan organeller içerdiği keşfedilmiştir. Bu keşif canlıların sınıflandırmasında, hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımlar ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

34. Bitki hücresindeki su miktarının zamanla değişimi grafikte gösterildiği gibi ise hücrede hangi organel ya da organellerin faaliyeti artmıştır?

 • Cevap: Mitokondri, ribozom, lökoplast, Golgi aygıtı vb. organeller ile çekirdek faaliyeti artmıştır.

35. Hücre zarının özgüllüğü hangi moleküller tarafından sağlanır?

 • Cevap: Hücre zarının dış kısmında bulunan glikoproteinler ve glikolipitler hücre zarının özgüllüğünü sağlar.

36. Bir organelin çalışmasında meydana gelen aksama, hücreyi dolayısıyla canlıyı nasıl etkiler? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Bir organelin çalışmasında meydana gelen aksama, çeşitli ha stalıklara ve fonksiyon bozukluklarına yol açar. Örneğin, lizozomlarda yağları sindiren enzim eksik olursa Tay-Sachs hastalığı gözlenir.

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoloji Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!