Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Yaşam Bilimi Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Yaşam Bilimi Sayfa 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Biyoloji Ders Kitabı 1. Ünite Yaşam Bilimi Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

1. Bilimsel bilginin özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gözlem ve deneye dayalı olarak elde edilir .
B) Bilimsel bilgilere akıl yürütme yoluyla ulaşılabilir.
C) Kanıtlarla desteklenebilir ve sınanabilir.
D) Bilimsel bilgi mutlak doğrudur ve değişmez.
E) Öznellikten çok nesnelliğe sahiptir.

 • Cevap: D

2. Bilimsel bir problemin çözümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipoteze dayalı tahminler yapılması
B) Belirlenen problemi tanımlayan soru cümlesinin kurulması
C) Problemin çözümüne yönelik hipotez öne sürülmesi
D) Kontrollü deney düzeneklerinin hazırlanması
E) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması

 • Cevap: B

3. “Ülser hastalığının nedeni Helicobacter pylori ise ülserli hastalarda bu bakteri bulunmalıdır.” yorumunu yapan bir bilim insanı, çalışmalarına bilimsel yöntemin hangi basamağı ile devam etmelidir?
A) Gözlem yapma
B) Problemi tespit etme
C) Hipotez kurma
D) Tahminlerde bulunma
E) Kontrollü deney yapma

 • Cevap: C

4. Bilimsel teorilerle ilgili olarak;
I. Kanıtlarla desteklenirse kanunlara dönüşür.
II. Neden sorusuna cevap vermeye çalışır.
III. Doğruluğu kabul edilen her hipotez teoriye dönüşür .
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

 • Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Meraklı ve şüpheci olma
B) Sabırlı ve azimli olma
C) Olabildiğince öznel ve yanlı olma
D) Açık fikirli ve eleştiriye açık olma
E) İş birliği yapabilme

 • Cevap: C

6. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi “Hücrelerin hasar gören DNA’larının onarımı” ile ilgili çalışmalarından dolayı Nobel ödülü almıştır?
A) Louis Pasteur
B) Rosalind Franklin
C) Aziz Sancar
D) Francis Crick
E) James Watson

 • Cevap: C

7. Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne sağladığı katkılara örnek olarak gösterilemez?
A) Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan insülin hormonunun üretilmesi
B) Petrol kirliliğinin temizlenmesi
C) Yok olma tehlikesi altındaki türlerin korunması
D) Bakterilerin antibiyotiklere dirençli hâle gelmesi
E) Çocuk sahibi olamayan çiftlerin çocuk sahibi olmalarının sağlanması

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

8. Koşmaya başladığımızda kalp ritmimiz ve kan basıncımız artar, daha sık ve derin nefes alıp vermeye başlarız, kaslarımızda yorgunluk belirtileri başlar, artan vücut sıcaklığını normale düşürmek için terlemeye başlarız ve susarız. Yukarıda verilen metabolik değişimler canlıların ortak özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Homeostazi
B) Boşaltım
C) Uyum
D) Solunum
E) Hareket

 • Cevap: A
Homeostasi, iç denge olarak bilinmektedir. Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Canlılar, değişen çevre koşullarına rağmen iç dengelerini her zaman koruma eğilimindedirler. Bir bireyin koşması sonucunda oluşan fazla ısının dışarı atılması terleme ile olmaktadır. Bu sayede vücutta oluşabilecek tahribat engellenmiş ve ısı düşürülmüştür. Burada korunan denge homeostasi sayesindedir. Hücresel düzeyde ph değerinin sabit tutulması, vücut sıcaklığının sabitlenmesi gibi durumlar iç dengenin korunmasına örnektir. Bu sayede doku ve organlar homeostasi sergilemiş olurlar.

9. İnorganik bileşikler aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisinde kullanılmaz?
A) Hücrelerin pH’ını düzenleme
B) Düzenleyici rol oynama
C) Hücrenin kalıtsal bilgisini soylara aktarma
D) Organik maddelerin yapımına katılma
E) Hücrelerin ozmotik basıncını ayarlama

 • Cevap: C

10.
I. Kaslarda biriken laktik asit
II. Fotosentezle üretilen glikoz
III. Yemeklere eklenen sodyum klorür
IV. Solunum sonucunda meydana gelen karbondioksit
V. Kemiklerin yapısına katılan kalsiyum

yukarıda verilen bileşiklerden hangisi ya da hangileri inorganiktir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) II ve V
D) I, III ve IV
E) III, IV ve V

 • Cevap: E

11. Suyun canlılar için önemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zararlı atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasını sağlar.
B) Besinlerin sindirilmesinde görev yapar.
C) Enerji verici olarak kullanılır.
D) Fotosentez tepkimelerinde kullanılır.
E) Vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlar.

 • Cevap: C

12. Minerallerin görevleri ile ilgili olarak aşağıda verilen;
I. Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır .
II. Demir, klorofil molekülünün yapısına katılır.
III. Fosfor, nükleotitlerin sentezine katılır.
IV. Potasyum, sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir.
V. Magnezyum, amino asitlerin yapısına katılır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve V

 • Cevap: E

13. Monosakkaritler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Suda çözünmez, organik çözücülerde çözünür.
B) İçerdikleri karbon atomu sayısına göre adlandırılır.
C) Hücrelerde enerji kaynağı olarak en son kullanılır .
D) Oksijenli solunum ile yıkıldıklarında son ürün olarak NH 3 meydana gelir.
E) İnorganik moleküllerdir.

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

14. Aşağıdakilerden hangisinde protein yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir?
A) Ispanak, salata, köfte
B) Yumurta, köfte, fasulye
C) Köfte, patates, baklava
D) Makarna, ekmek, süt
E) Pırasa, portakal, patates

 • Cevap: B

15. Trigliseritlerin organik moleküller içinde en fazla enerjiyi vermesi yapılarındaki hangi özellikten kaynaklanır?
A) Ester bağlarının yüksek enerjili olması
B) Kovalent bağ sayısının fazla olması
C) Yağ asitlerinde bol miktarda hidrojen atomunun bulunması
D) Bol miktarda karbon atomunun bulunması
E) Yapısında bol miktarda oksijen bulunması

 • Cevap: C

16. Aşağıda verilenlerden hangisi yağların düzenleyici görevlerine örnektir?
A) Hücre zarlarının yapısına katılan fosfolipitler
B) Steroit yapılı östrojen ve testosteron hormonları
C) Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitleri
D) Deri altında hücrelerde biriktirilen yağ molekülleri
E) Bitkilerde çiçekler tarafından salınan uçucu yağ molekülleri

 • Cevap: B

17. Amino asitler ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Polipeptitlerin yapı taşlarıdır.
B) Peptit bağları kurarak bileşik oluşturur.
C) DNA’nın yapısında 4 çeşit amino asit bulunur.
D) Amino asitleri birbirinden farklı kılan radikal gruplarıdır.
E) Solunum reaksiyonlarında ham madde olarak kullanılabilir.

 • Cevap: C

18. Aşağıda verilenlerden hangisi proteinlerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Enerji verici olarak kullanılabilir.
B) Canlının homestazisinin düzenlenmesinde etkilidir.
C) Sentezleri ribozomlarda gerçekleşir.
D) Sindirime uğratıldıklarında ortamın pH’ı yükselir.
E) Oksijenli solunum ile yıkıldıklarında CO2, H2O dışında NH3 meydana gelir.

 • Cevap: D

19. Aşağıda verilen vitamin çeşidi ve eksikliğinde görülen hastalıklarla ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) C vitamini-Beriberi

B) D vitamini-Raşitizm
C) A vitamini-Gece körlüğü
D) E vitamini-Kısırlık
E) B vitamini-Pellegra

 • Cevap: A

20. Canlıların DNA’larında nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen bu nükleotitl erin sırası ve sayısı farklıdır. Bu durum aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yapısını doğrudan etkiler?
A) Polipeptitler

B) Monosakkaritler
C) Trigliseritler
D) Vitaminler
E) ATP

 • Cevap: A

21. Aşağıdakilerden hangisi DNA’ların özelliği değildir?
A) Zayıf hidrojen bağları ile bağlı, çift iplikli bir moleküldür.
B) Ökaryot hücrelerde sadece çekirdekte bulunur.
C) Azotlu organik baz olarak adenin, timin, guanin ve sitozin taşır.
D) DNA kendini eşleyebilen ve onarabilen bir moleküldür.
E) Tüm DNA moleküllerinde pürin/pirimidin oranı 1’e eşittir.

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

22. I. Zayıf hidrojen bağları içerme
II. Protein sentezine doğrudan katılma
III. Riboz şekeri içeren nükleotitlerden oluşma
IV. DNA üzerinden sentezlenme
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm RNA çeşitleri için ortaktır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

 • Cevap: D

23, 24, 25 ve 26. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız .

Louis Pasteur, görseldeki gibi kontrollü bir deney düzeneği hazırladı. Birbirinin tamamen aynı olan kaplar içine et suyu koyarak bunlara kuğu boynu şeklinde birer boru taktı. Bu boru sayesinde içeriye hava girişi sağlanırken toz ve kirin girmesi engellenmiş oldu. Kapların ikisini de ısıtarak steril bir ortam oluşturdu. Daha sonra kaplardan birinin boynunu kırarak hava ile doğrudan temas edebilmesini sağladı. Diğer kabı ise aynen bıraktı. İlk kapta bakteri oluşumu gözlendi ancak ikinci kapta hiçbir canlı oluşmadı.

23. Pasteur, hangi hipotezden yola çıkarak bu deney düzeneğini hazırlamıştır?
A) Isıtma ile steril ortam oluşturulabileceği
B) Hava ile temas edilince sterilliğin bozulacağı
C) Canlıların yaşayabilmesi için havaya ihtiyaç olduğu
D) Canlıların cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğu
E) Canlıların kendiliğinden oluşmayıp kendilerinden önceki canlılardan oluştuğu

 • Cevap: E

24. Pasteur, hipotezini kurduktan sonra hangi tahminlerde bulunmuş olabilir?

 • Cevap: Eğer canlılar, kendilerinden önceki canlılardan oluşuyorsa ortamda canlı bulunmadığında yeni bir canlı oluşamayacaktır.

25. Bu deneyde bağımlı ve bağımsız değişkenler hangileridir?

 • Cevap: Deney kabının ağzının kırılarak bakteri girişinin sağlanması bağımsız değişken, ağzı kırılan kapta bakterilerin üremesi ise bağımlı değişkendir.

26. Siz, aynı hipotezi test etmek için özgün bir deney düzeneğini nasıl hazırlardınız?

 • Cevap: Üç farklı kap alınarak içerisine birer parça çiğ et bırakılır. Kaplardan birincisinin ağzı tamamen kapatılırken ikincisininki açık bırakılır. Üçüncü kap ise hava girişini engellemeyen bir bez yardımıyla kapatılır. Hangi kaplarda canlı oluştuğu gözlenir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

27, 28, 29 ve 30. soruları aşağıdaki görsellere göre cevaplandırınız.

27. Görsellerdeki canlılar için;
I. Dışarıdan gelen tüm uyaranlara cevap verebilme
II. ATP sentezleyebilme
III. Bulunduğu çevreye uyum sağlayabilme
IV. Taşıdığı kalıtsal bilgiyi kuşaklara aktarabilme
V. Dokusal yapıya sahip olma
özelliklerinden hangileri ortak değildir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) I ve V

 • Cevap: E

28. Görselleri verilen canlılardan hangileri aktif yer değiştirme hareketi yapamaz?

 • Cevap: Nilüfer, mantar ve akçaağaç aktif yer değiştirme hareketi yapamaz.

29. Görselleri verilen canlılardan hangileri üretici, hangileri tüketici olabilir?

 • Cevap:
Üreticiler: Bakteri, nilüfer, akçaağaç
Tüketiciler: Bakteri, amip, timsah, mantar, toprak solucanı, kartal

30. Görselleri verilen canlılardan hangileri büyüme ve gelişme gerçekleştirebilir?

 • Cevap: Görselleri verilen canlıların hepsi büyüme ve gelişme gerçekleştirebilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

31, 32 ve 33. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Bir bitki hücresi tarafından üretilen glikoz molekülü birçok metabolik olayda kullanılır. Aşağıdaki şemada bu olaylardan bazıları gösterilmiştir.
31. Numaralarla gösterilen tepkimelerden hangileri insan vücudunda da gerçekleşebilir?
A) I, IV ve V
B) II, VI ve VII
C) II, V, VIII ve IX
D) II, VIII, IX ve X
E) II, III, VI, VII ve X

 • Cevap: C

32. Numaralarla gösterilen tepkimelerden hangileri dehidrasyon, hangileri hidroliz örneğidir?

 • Cevap: Dehidrasyon tepkimesi örneği olanlar: III, VI, VII, ve X Hidroliz örneği olanlar: IV, V, VIII, IX

33. Numaralarla gösterilen tepkimelerden hangilerinin gerçekleşmesi için ATP harcanır?

 • Cevap: I, II, III, VI, VII ve X numaralı tepkimelerin gerçekleşmesi için ATP harcanır.

34, 35 ve 36. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Enzimlerle ilgili deney yapan bir öğrenci, görseldeki gibi şartları oluşturmuş ve tepkimelerin gerçekleşmesi için bir süre beklemiştir. Öğrenci karbonhidrat ve yağların bazik, proteinlerin ise hem asidik hem bazik ortam şartlarında sindirildiğini bilmektedir.

34. Öğrenci, numaralandırılmış kapların hangisi ya da hangilerinde tepkime gerçekleştiğini gözlemleyebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: D

35. Deney düzeneklerindeki substrat ve ürün miktarlarının değişim grafikleri nasıl olmalıdır?

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

36. Tüm deney ortamlarındaki sıcaklığın 40 o C’ye getirilmesi durumunda tepkime hızlarının değişim grafikleri nasıl olmalıdır?

 • Cevap

37. Bilim nesnelliği hedefler. Bilimde öznelliğin en aza indirilmesi için neler yapılmalıdır ?

 • Cevap: Bilimde öznelliğin en aza indirilebilmesi için bilimsel çalışmalar farklı kişiler tarafından aynı şartlarda tekrarlanır. Elde edilen bulgular; bilimsel makaleler, dergiler, seminerler, toplantılar aracılığıyla diğer bilim insanları ile paylaşılır ve tartışmaya açılarak değerlendirilir. Böylece bilimde nesnellik sağlanır.

38. Bilimsel bilgilerin değişiminde etkili olan faktörler nelerdir?

 • Cevap: Bilimsel bilgilerin değişiminde; teknoloji ve bilgi düzeyin deki ilerleme ile yeni bulguların ortaya konulması, paradigma değişimleri, mevcut bilgilerin yeniden yorumlanması, sosyokültürel değişimler gibi faktörler etkilidir.

39. Bilim insanlarının hangi ortak kişilik özelliklerine sahip olması, bilimin gelişmesine katkı sağlar?

 • Cevap: Bilim insanlarının; merak, hayal gücü, açık fikirlilik, öng örü, sebat, kararlılık, çalışkanlık, etik ilkelere uygun davranma, doğruluk, özveri gibi özellikleri bilimin gelişmesine katkı sağlar.

40. Biyoloji ile ilgili çalışmalar yapılmamış olsaydı günümüzde hangi problemlere çözüm üretilmemiş olurdu?

 • Cevap:  Biyoloji ile ilgili çalışmalar yapılmamış olsaydı günümüzde gıda sıkıntısı ve beslenme sorunlarına, sağlık sorunlarına, çevre sorunlarına çözümler üretilmemiş olurdu. Verimi yüksek hayvan ve bitki ırklarının üretimi ve gıdaların uzun süre dayanmasını sağlayacak yöntemler geliştirilemezdi. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisi mümkün olmaz; aşı, serum, hormon, antibiyotik gibi maddeler çok miktarda ucuz a üretilemezdi. Çevre kirliliğinin temizlenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili tedbirlerin alınması mümkün olmazdı.

41. Doğadaki protein çeşitliliğinin sınırsız olmasının nedeni nedir ?

 • Cevap: Doğadaki protein çeşitliliğinin sınırsız olmasının nedeni canlıların, DNA’larına uygun olarak 22 farklı amino asitin farklı sayı ve dizilişte bir araya getirilmesidir.

42. Bir enzim, yapı taşlarına kadar hidrolize edilirse hangi maddeler açığa çıkabilir?

 • Cevap: Enzimler yapıtaşlarına kadar hidrolize edildiğinde amino as it, mineral ve vitaminler açığa çıkabilir.

43. Canlı vücudunda yeteri kadar ATP ve hormon üretilememesi hangi metabolik olayların aksamasına neden olur?

 • Cevap: Canlı vücudunda yeterli ATP üretilmemesi durumunda , hücre zarından madde geçişinde, protein sentezlenmesinde, hücre bölünmesinde, üreme, büyüme, gelişme, hareket gibi olayların aksamasına yol açar. Yeteri kadar hormon üretilmemesi durumunda ise büyüme ve gelişmenin aksaması, cücelik, devlik, kan şekerinin ayarlanmaması gibi rahatsızlıklara sebep olur.

44. Karbonhidrat ağırlıklı beslenildiğinde hidroliz sonucu oluşan monosakkaritlerin fazlası yağa dönüştürülür. Bu durum vücut kitle indeksinin yükselmesine neden olduğundan insanda obezite gelişir. Obezitenin engellenmesi için nasıl beslenilmeli, neler yapılmalıdır?

 • Cevap: Obezitenin engellenmesi için ihtiyaç duyulan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller yeterli miktarda ve düzenli olarak vücuda alınmalıdır. Tüm bunları içeren günlük menüler oluşturulmalıdır. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, baklagiller, tahıllar, kuru yemişler, taze sebze ve meyve düzenli tüketilmelidir. Günlük 8-10 bardak su içilmelidir. Şeker, tuz ve yağ içeriği yüksek yiyecek-içecekler aşırı tüketilmemeli ve düzenli spor yapılmalıdır.

45. Bütün canlılar kendilerine özgü olan yapı ve içeriğe sahiptir. Bu nedenle doğada bir canlı türü başka bir canlı türü ile birebir aynı değildir . Bu durumu sağlayan temel faktör nedir?

 • Cevap: DNA’yı oluşturan 4 farklı nükleotitin farklı sayı ve dizilişe sahip olması, canlı türlerinin ve bir tür içindeki canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan temel faktördür.

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoloji Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!